ΑΛΚΥΟΝΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 91.701/1/2012

σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε

τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του Ε.Π.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Η ΑΛΚΥΟΝΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ, ανακοινώνει την πρόσληψη με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς

Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την

προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Οι θέσεις αφορούν σε διάφορες ειδικότητες και κατανέμονται στον Δήμο Ναυπακτίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και

απασχόλησης στη χώρα μας και

• να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο

ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010(εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως

31-12-2009).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν:

Α) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους

θεωρημένη από δημόσια αρχή από τις 9:30 πμ – 12:30 μμ στα γραφεία του συλλόγου

Β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλαστήρα 9, ΤΚ 30300

Ναύπακτος, απευθύνοντας την στο «Σύλλογο ΑΛΚΥΟΝΗ – Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Γονέων ή Κηδεμόνων και

Φίλων Αυτών» υπόψιν κας Παναγοπούλου. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση

την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της

ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 24/04/2012 και

τελειώνει στις 03/05/2012 (καταληκτική ημερομηνία).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε

πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:

1) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση

2) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.alkyoni-amea.gr)

3) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και

4) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων _ Διαγωνισμών

Φορέων _ Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης έχει γίνει:

_ Στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου

_ Στα Δημοτικά καταστήματα του Δήμου

_ Στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

_ Στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)

Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση

των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικίες συλλογικές συμβάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο site του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ: www.alkyoni-amea.gr, στο site του

Δήμου Ναυπακτίας: www.nafpaktos.gr, στο site της Αιτωλικής Αναπτυξιακής: www.aitoliki.gr και στο τηλέφωνο επικοινωνίας:

26340 27313 (κος. Γρηγόρης Παναγιωτόπουλος)

Για τον σύλλογο ΑΛΚΥΟΝΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Παναγοπούλου Βασιλική

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση  KOX ALKYONI ANAL

Αίτηση ΚΟΧ  entupo_aitisis_kox_17012012_el_GR

Οδηγίες Συμπλήρωσης   ODIGIES