ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον «Σύλλογο ΑμεΑ Αλκυόνη», τηλεφωνικά στο +30 2634027313 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 15:00), με e-mail: alkyoni2003@gmail.com και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Β.Ε Πλαστήρα 9, Ναύπακτος, ΤΚ 30300.

 

2. Σκοπός Επεξεργασίας και Νομική Βάση

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

 

3. Ανάλυση Εννόμων Συμφερόντων

Στόχος του «Συλλόγου ΑμεΑ Αλκυόνη» είναι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας και εκπαίδευσης σε άτομα με αναπηρία. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του «Συλλόγου ΑμεΑ Αλκυόνη». Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας, του προσωπικού μας, τρίτων συνεργατών, των ωφελούμενων των υπηρεσιών μας, επισκεπτών, που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Η χρήση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης έχει κριθεί απαραίτητη λόγω του μεγάλου κι εναλλασσόμενου αριθμού προσώπων, που διαμένουν και εκπαιδεύονται στις εγκαταστάσεις μας, της ειδικής φύσεως δεδομένων που τηρούνται στον Σύλλογο (δεδομένα υγείας), της αξίας του εξοπλισμού του Συλλόγου. Η ανάγκη λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης επιτείνεται από την ιδιαιτερότητα των εγκαταστάσεων του Συλλόγου, και το μέγεθος του χώρου που πρέπει να προστατευθεί. Τα λοιπά μέσα επιτήρησης και ασφάλειας δεν κρίνονται κατά τα ανωτέρω επαρκή, σε σχέση με τα προστατευτέα αγαθά, χρήστες των υπηρεσιών και προσωπικού.

 

4. Δεδομένα που συλλέγονται

Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και όχι ήχου και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. διαδρόμους, σαλόνι, πολυχώρους και εργαστήρια, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι κάμερες καταγράφουν 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι κάμερες βιντεοσκοπούν χώρους εργασίας, αλλά για λόγους αποκλειστικά επιτήρησης των χρηστών των υπηρεσιών μας και σε καμία περίπτωση για αξιολόγηση του προσωπικού.

 

5. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

6. Επεξεργασία Δεδομένων-Χρόνος Τήρησης

Οι κάμερες συνδέονται απευθείας με καταγραφικά όπου αποθηκεύεται το υλικό. Η βιντεοεπιτήρηση δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο, παρά μόνο όταν διαπιστωθεί ανάγκη ή όταν συμβεί κάποιο γεγονός.

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτους θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.

  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση alkyoni2003@gmail.com ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

8. Δικαίωμα Υποβολής Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.