Ο εθελοντισμός στην «Αλκυόνη» και σε αντίστοιχους φορείς είναι κάτι διαφορετικό. Οι χώροι ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης προδιαγράφουν εξ ορισμού μια δύσκολη πορεία κοινωνικής επανένταξης.

Ο εθελοντής στην «Αλκυόνη» πρέπει να συνοδέψει το ΑμεΑ από το περιθώριο στην κοινότητα. Πρέπει να βγει στο περιθώριο, να το βιώσει και να ξεκινήσει την ανηφόρα κρατώντας ένα ακόμη άτομο από το χέρι. Χρειάζεται διπλή δύναμη και ψυχικό σθέ­νος. Η πορεία έχει ματαίωση, έχει πισωγυ­ρίσματα, όμως αυτό που δε φαίνεται στην αρχή είναι η ικανοποίηση και η αυτογνωσία στο τέλος της προσπάθειας. Για να βοηθή­σουμε έναν άνθρωπο με δυσκολίες, ειδικές, πρέπει να βοηθήσουμε τον εαυτό μας ταυ­τόχρονα. Πρέπει να αγνοήσουμε τις στερε­ότυπες σκέψεις και να εξομαλύνουμε τις ε­σωτερικές μας συγκρούσεις. Το αποτέλε­σμα είναι η προσωπική μας χαλύβδωση και η χαρά του ατόμου που συνοδέψαμε.

Πέρα όμως από την ηθική ικανοποίηση ή την κάλυψη των όποιων εσωτερικών ανα­γκών, οι εθελοντές στην «Αλκυόνη» λαμβά­νουν εκπαίδευση και πολύτιμη πρακτική ε­μπειρία. Για το λόγο αυτό η ομάδα εθελο­ντών αποτελεί για το Σύλλογο πηγή στελέ­χωσης και κάλυψης αναγκών με αμειβόμε­νο πλέον προσωπικό στις υπάρχουσες ή μελλοντικές δομές.

Το παρόν άρθρο αποτελεί μικρή ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους που συμμετέχουν εθελοντικά στα προγράμματα του Συλλόγου

Ευχαριστούμε όλους εσάς που βάζετε τους εαυτούς σας σε αυτή τη δοκιμασία, για να προσφέρουμε το αυτονόητο στους συ­νανθρώπους μας. Από τη μεριά μας θα προ­σπαθούμε συνεχώς να σας στηρίζουμε, για να έχουμε το δικαίωμα, να σας έχουμε κο­ντά μας.

Λιβιτσιάνης Μιχάλης, Εργοθεραπευτής Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου Απασχόλησης ΑμεΑ Συλλόγου