Ξεκίνησε σήμερα η απογραφή των Δικαιούχων Προνοιακών Επιδομάτων που θα πραγματοποιηθεί από τα Κ.Ε.Π και θα διαρκέσει έως τις 16.03.2012 με στόχο να συστήσει το Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Παροχών.


Η απογραφή αφορά τους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, απροστάτευτων παιδιών, ομογενών και στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ, είτε λαμβάνουν ένα ή περισσότερα επιδόματα από τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Κατηγορίες Επιδομάτων
1 Βαριάς Αναπηρίας
2 Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης (Β.Ν.Κ.)
3 Εγκεφαλικής Παράλυσης (Σπαστικών)
4 Κώφωσης (Κωφαλαλίας)
5 Κίνησης
6 Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριασμένων Ανασφάλιστων
7 Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων δημοσίου
8 Συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας / συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης – Σ.Ε.Α.Α.
9 Τυφλότητας
10 Νόσου του Χάσεν
11 Απροστάτευτων Ανηλίκων
12 Ομογενών
13 Στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ
14 Διατροφικό (νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων)

Η απογραφή, όπως τονίζεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 1950/05.01.2012 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε δικαιούχου, γεγονός που σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δεν θα συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα που λάμβανε μέχρι σήμερα.  Λόγω του ότι η απογραφή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, επισημαίνεται ότι η ψευδής δήλωση στοιχείων συνεπάγεται ποινικό αδίκημα. Ο δικαιούχος κατά την απογραφή δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρει είναι αληθή και ορθά και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε οποιονδήποτε από την ανακριβή ή αναληθή δήλωση των στοιχείων.

Μετά το τέλος της απογραφής ο δικαιούχος θα λάβει έναν κωδικό αριθμό απογραφής.

Η απογραφή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες βάσει του αρχικού γράμματος του επωνύμου τους, ως εξής :

1) όσων το επώνυμο ξεκινά από Α έως Ι, η απογραφή θα γίνει από 01.02.2012 έως 15.02.2012,

2) όσων το επώνυμο ξεκινά από Κ έως Ο, η απογραφή θα γίνει από 15.02.2012 έως 29.02.2012,

3) όσων το επώνυμο ξεκινά από Π έως Ω, η απογραφή θα γίνει από 01.03.2012 έως 16.03.2012.

Η απογραφή μπορεί να γίνεται από οποιοδήποτε Κ.Ε.Π., ανεξαρτήτως του Δήμου ή της Περιφέρειας από την οποία ο δικαιούχος λαμβάνει το επίδομα.

Στο από 10.01.2012 (αρ. πρωτ. 1959/5-1-2012) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο μπορείτε ν’ αναζητήσετε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, http://et.diavgeia.gov.gr/f/yyka/ada/ΒΟΝΤΘ-ΒΩΙ αναφέρονται αναλυτικά  τα δικαιολογητικά που πρέπει ο κάθε δικαιούχους να φέρει μαζί του προκειμένου να απογραφεί.