Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ

ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 9, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30300

ΤΗΛ.: 26340-27313

ΦΑΞ.: 26340-27313

E-MAIL.: [email protected]

Το Δ.Σ. του  Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ»  πρόκειται να λειτουργήσει Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 ατόμων στο νομό Αιτωλοακαρνανίας στο Δήμο Ναυπακτίας.

Η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4, με βάση την υπ’ αριθμ. 5140/ 29.11.2010 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 ατόμων στο νομό Αιτωλοακαρνανίας στο Δήμο Ναυπακτίας».

Αναλυτικότερα προκηρύσσονται :

θέσεις πλήρους απασχόλησης :

  • προσωπικό φροντίδας,
  • νοσηλευτής,
  • κοινωνικός λειτουργός,
  • μαγείρισσα,
  • καθαρίστρια

θέσεις μερικής απασχόλησης :

  • ψυχολόγος,
  • νοσηλευτής,
  • γενικών καθηκόντων

εξωτερικοί συνεργάτες:

  • λογιστής
  • σύμβουλος διοικητικών και διαχειριστικών θεμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 04/03/2011 στη Γραμματεία του Κέντρου, Πλαστήρα 9 στη Ναύπακτο, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση

2.  Βιογραφικό σημείωμα

3.  Αντίγραφο πτυχίου

4. Αντίγραφο αναγνώρισης, αν οι τίτλοι σπουδών είναι από ΑΕΙ του εξωτερικού

5. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου αυτή είναι απαραίτητη)

6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας με περιγραφή του ασκούμενου έργου

7. Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών, αν υπάρχουν

8. Συστατικές επιστολές (από προηγούμενο εργοδότη) ως τρεις

9. Πιστοποιητικό εκπληρώσεως στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νομίμου απαλλαγής από αυτές.

Έπειτα από την πρώτη επιλογή, που θα βασίζεται στα παραπάνω δικαιολογητικά, όσοι επιλεγούν, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή.

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη, εκτός από τα τυπικά προσόντα, η προϋπηρεσία ή άλλη εμπειρία των υποψηφίων καθώς και η προσωπικότητά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: 26340-27137 (καθημερινά 12:00 έως 14:00 και Τρίτες απόγευμα από 18:00 έως 20:00)

Ναύπακτος  18/02/2011

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγοπούλου Βασιλική