ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤοπΣΑ «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΑ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΤΩΛΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Η εγκεκριμένη Πράξη «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία» συγχρηματοδοτείται από το                                       Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Ελλάδα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» με συμμετέχοντες φορείς τους: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ΑΛΚΥΟΝΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  “Η ΕΝΩΣΗ”, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ και ΚΕΚ  ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε.

καλεί τους κατοίκους των Δήμων Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Θέρμου που ανήκουν στις κάτωθι ομάδες στόχου:

  • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ
  • Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) υπό προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.
  • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00€ για το οικονομικό έτος 2012, το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξη τους στις δράσεις της Πράξης στον τομέα παρέμβασης του τουρισμού.

Στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιούνται 18 δράσεις που εντάσσονται σε 7 διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν: μελέτες, δικτύωση, ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης, συντονισμό και διαχείριση πράξης, πρακτική άσκηση, συμβουλευτική/υποστήριξη/προώθηση της απασχόλησης και διακρατική συνεργασία.

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω της Πράξης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες και θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στην Πράξη:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1 Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ: Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας
2 Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
3 Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών): Τίτλος σπουδών, έναρξη επιτηδεύματος, απολυτήριο στρατού, αριθμός φορολογικού μητρώου (υπό προϋποθέσεις)
ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου
2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3 Βιογραφικό σημείωμα
4 Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών
5 Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
6 Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το έτος 2012 (όπου βεβαιώνονται τα εισοδήματα του 2011) ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ (για τη νόμιμη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης)

Διαδικασία Επιλογής: Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων κάθε αίτησης και κατόπιν οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα κάνει την τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται το έντυπο της Αίτησης από τα γραφεία της: ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ναυπάκτου, 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου, τηλ.: 26340 38118, καθημερινά από τις 10:00-15:00, όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και στον ιστότοπο www.aitoliki.gr.

Η παρούσα πρόσκληση δύναται να ακυρωθεί από την Α.Σ. «ΑΙΤΩΛΙΑ» σε οποιαδήποτε φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: ΕΩΣ  30/09/2014 & ΩΡΑ 14:00

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣ «ΑΙΤΩΛΙΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ